Loại Mô tả hàng Đvt VNĐ
Xem màu K.C 4,0-4,4 viên         20,000  
Xem màu K.C 4,5 - 4,9 viên         40,000  
Xem màu K.C 5,0 - 5,9 viên         50,000  
Xem màu K.C 6,0 - 6,9 viên         70,000  
Xem màu K.C 7,0 - 7,9 viên       100,000  
Xem màu K.C 8,0 - 8,9 viên       120,000  
Xem màu K.C 9,0 - 9,9 viên       150,000  
Xem màu K.C nhỏ<4,0 viên         10,000  
Xem màu K.C lớn >10 viên       200,000  
Loại Mô tả hàng Đvt VNĐ
Xem bệnh K.C 4,0-4,4 viên         50,000  
Xem bệnh K.C 4,5 - 4,9 viên         80,000  
Xem bệnh K.C 5,0 - 5,9 viên       100,000  
Xem bệnh K.C 6,0 - 6,9 viên       150,000  
Xem bệnh K.C 7,0 - 7,9 viên       200,000  
Xem bệnh K.C 8,0 - 8,9 viên       250,000  
Xem bệnh K.C 9,0 - 9,9 viên       300,000  
Xem bệnh K.C nhỏ<4,0 viên         20,000  
Xem bệnh K.C lớn >10 viên       500,000  
Quay về trang chủ