Loại  Mô tả hàng Đvt VNĐ
K.C Nhỏ 2,5 - 2,9 mm         70,000  
K.C Nhỏ 2v 2,5 - 2,9 mm       100,000  
K.C Nhỏ 3,0 - 3,4 mm       100,000  
K.C Nhỏ 2v 3,0 -3,4 mm       160,000  
K.C Nhỏ 3,5 - 3,9 mm       120,000  
Ép lại giấy           30,000  
Ép lại K.C 4,0 - 5,9 mm         30,000  
Ép lại K.C lớn >6,0 mm         50,000  
Ép lại K.C nhỏ < 4,0 mm         20,000  
K.C Lớn 4 mm       220,000  
K.C Lớn 4.1 mm       230,000  
K.C Lớn 4.2 mm       240,000  
K.C Lớn 4.3 mm       250,000  
Loại  Mô tả hàng Đvt VNĐ
K.C Lớn 4.4 mm       260,000  
K.C Lớn 4.5 mm       350,000  
K.C Lớn 4.6 mm       350,000  
K.C Lớn 4.7 mm       360,000  
K.C Lớn 4.8 mm       370,000  
K.C Lớn 4.9 mm       380,000  
K.C Lớn 5 mm       450,000  
K.C Lớn 5.1 mm       460,000  
K.C Lớn 5.2 mm       470,000  
K.C Lớn 5.3 mm       480,000  
K.C Lớn 5.4 mm       500,000  
K.C Lớn 5.5 mm       500,000  
K.C Lớn 5.6 mm       520,000  
Loại  Mô tả hàng Đvt VNĐ
K.C Lớn 5.7 mm       540,000  
K.C Lớn 5.8 mm       560,000  
K.C Lớn 5.9 mm       580,000  
K.C Lớn 6 mm       650,000  
K.C Lớn 6.1 mm       670,000  
K.C Lớn 6.2 mm       690,000  
K.C Lớn 6.3 mm       720,000  
K.C Lớn 6.4 mm       720,000  
K.C Lớn 6.5 mm       750,000  
K.C Lớn 6.6 mm       800,000  
K.C Lớn 6.7 mm       850,000  
K.C Lớn 6.8 mm       900,000  
K.C Lớn 6.9 mm       950,000  
Loại  Mô tả hàng Đvt VNĐ
K.C Lớn 7 mm    1,100,000  
K.C Lớn 7.1 mm    1,200,000  
K.C Lớn 7.2 mm    1,300,000  
K.C Lớn 7.3 mm    1,300,000  
K.C Lớn 7.4 mm    1,400,000  
K.C Lớn 7.5 mm    1,500,000  
K.C Lớn 7.6 mm    1,600,000  
K.C Lớn 7.7 mm    1,700,000  
K.C Lớn 7.8 mm    1,800,000  
K.C Lớn 7.9 mm    1,900,000  
K.C Lớn 8 mm    2,200,000  
K.C Lớn 8.1 mm    2,300,000  
K.C Lớn 8.2 mm    2,300,000  
Loại  Mô tả hàng Đvt VNĐ
K.C Lớn 8.3 mm    2,400,000  
K.C Lớn 8.4 mm    2,500,000  
K.C Lớn 8.5 mm    2,700,000  
K.C Lớn 8.6 mm    2,800,000  
K.C Lớn 8.7 mm    2,900,000  
K.C Lớn 8.8 mm    3,000,000  
K.C Lớn 8.9 mm    3,100,000  
K.C Lớn 9 mm    3,600,000  
K.C Lớn 9.1 mm    3,700,000  
Loại  Mô tả hàng Đvt VNĐ
K.C Lớn 9.2 mm    3,800,000  
K.C Lớn 9.3 mm    3,900,000  
K.C Lớn 9.4 mm    4,000,000  
K.C Lớn 9.5 mm    4,100,000  
K.C Lớn 9.6 mm    4,200,000  
K.C Lớn 9.7 mm    4,300,000  
K.C Lớn 9.8 mm    4,400,000  
K.C Lớn 9.9 mm    4,500,000  
K.C oversize > 10 mm ct    1,250,000  
Quay về trang chủ