LOẠI CHI PHÍ LOẠI HÀNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
Nữ trang Cấp 1/sp  200,000
Nữ trang Cấp 2/sp  300,000
Nữ trang Cấp 3/sp  500,000
Nữ trang Cấp 4/sp  1,000,000
Nữ trang Cấp 5/sp  2,000,000
Nữ trang Cấp 6/sp 3,000,000
LOẠI CHI PHÍ LOẠI HÀNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)
Đá bán quý Dưới 10ct/sp 200,000
Đá bán quý Trên 10ct/sp 300,000
Đá quý Dưới 5ct/v 200,000
Đá quý 5.0 - 9.9ct/v 300,000
Đá quý Trên 10ct/v 500,000
Đá quý Trên 20ct/v 1,000,000
Quay về trang chủ