Dạng tròn
Round
Kích thước - size(mm) Theo yêu cầu Theo Số GĐ
4.0 - 5.3 240,000 ₫ 150,000 ₫
5.4 - 6.4 250,000 ₫ 180,000 ₫
6.5 - 7.4 400,000 ₫ 200,000 ₫
7.5 - .8.9 500,000 ₫ 250,000 ₫
9.0 - .10.9 600,000 ₫ 300,000 ₫
11.0 - 12.9 700,000 ₫ 350,000 ₫
13.0 - 15.0 800,000 ₫ 400,000 ₫
Các dạng khác
Princess,Emerald,Oval,Heart,Cushion,…
Cân nặng - Weight(ct) Theo Số GĐ
0,20 - 0,44 200,000 ₫
0,45 - 0,99 250,000 ₫
1,00 - 1,49 300,000 ₫
1,50 - 2,49 400,000 ₫
2,50 - 3,49 500,000 ₫
3,50 - 4,49 600,000 ₫
4,50 - 5,49 700,000 ₫
5,50 - 7,00 800,000 ₫
Trên 7 1,000,000 ₫
Quay về trang chủ